Huishoudelijk Reglement St. R.E.A.

 

A. Bestuurlijk

I Algemeen;

1. Het huishoudelijk reglement zal in geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

2. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallig bestuur.

3. Het huishoudelijk reglement mag worden aangepast in geval het bestuur dit nodig acht.

 

II Doelstelling;

1. Het organiseren van watersportevenementen gericht op het roeien in en rond Almere.

2. Het organiseren van verschillende soorten workshops en demonstraties waarbij er verbroedering en samenwerking tussen de verschillende soorten roei- en watersport plaatsvindt.

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

III Werkwijze;

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden of meer indien het aantal leden maar oneven is.

Voorzitter.

Secretaris.

1e penningmeester.

2. Overige bestuursleden kunnen zijn:

– 2e penningmeester.

– Bestuurslid met algemene taak.

3. Binnen het bestuur kan 1 persoon voor meerdere taken verantwoordelijk zijn.

4. Indien een persoon tijdelijk niet in staat is om zijn functie naar behoren uit te voeren, zullen de taken na onderling overleg door een ander bestuurslid worden overgenomen.

 

IV Vergaderen;

1. Het bestuur zal minimaal 4 maal per jaar een vergadering worden gehouden.

2. Het bestuur houd 1 maal per jaar een algemene vergadering.

3. Iedereen mag punten aanbrengen voor de agenda van een vergadering, de agenda zal minimaal 1 week voor de vergadering bij iedereen bekend zijn.

4. De vergadering wordt in principe volgens de agenda afgewerkt.

– Op verzoek van voorzitter mag worden afgeweken van de volgorde.

– Tijdens vaststelling van de agenda mogen er nog agendapunten worden toegevoegd.

5. Het bestuur is verantwoordelijk en maakt de besluiten.

6. Van de vergaderingen zullen notulen worden bijgehouden.

7. Van de bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht, ideeën van bestuursleden worden besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 

V Zitting en Defungeren;

1. Het bestuur is zittend ten aller tijden.

2. Een bestuurder defungeert.

– Door overleden.

– Door het verlies van het vrije beheer.

– Door schriftelijke ontslagneming, rekening houdend met opzeg termijn van 6 maanden.

– Door ontslag door de gezamenlijke overige bestuursleden.

– Door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgelijk Wetboek.

  

 

B. Praktisch

I Activiteiten;

1. Uitbreiding op A punt II, doelstelling.

– Het aanbieden van diensten aan derden zoals clinics en teambuilding met een sloep voor financiële middelen.

– Het vormen van een eigen roeiteam ter promotie van onze activiteiten en deelnemen aan wedstrijden.

 

II Financiën;

1. De inkomsten van de stichting bestaan uit.

– Sponsoring.

– Donaties.

– Inkomsten uit verzorgde diensten als clinics en teambuilding in een sloep.

– Subsidies en fondsen.

2. De financiën worden beheerd door de penningmeester op een rekening van de stichting, en er wordt een jaarrekening opgemaakt.

3. De financiële middelen zullen worden gebruikt voor.

– Aanschaffen van een sloep.

– Onderhoudskosten van de sloep.

– Organisatie van evenementen.

– Bestuurskosten.

– Stichtingskosten.

– Overige indien noodzakelijk.

 

III Werkgroepen;

1. Werkgroepen zullen worden gemaakt voor.

– Aantrekken van sponsoren.

– Fondswerving.

– Op/Afbouw voorbereidingen voor evenementen.

– Verbeteren van de website.

– Verbeteren en uitbreiden van mogelijkheden in de pr.

– Verbeteren en uitbreiden van teambuilding faciliteiten en contacten.

– Roeiers ballotage commissie (het bestuur houd het recht om af te wijken van het oordeel van de commissie).

 

IV Website;

1. Algemeen genomen wordt er gestreefd de website zo actueel mogelijk te houden en zullen er de volgende dingen op te vinden zijn.

– Contact gegevens Stichting R.E.A.

– Gegevens van KvK.

– De door de stichting georganiseerde evenementen met de daarbij behorende uitslagen.

– Sponsoren en Donateurs indien deze dat wensen.

– Gegevens van de sloep.

– Prijslijst van de activiteiten clinic en teambuilding.

– Donateur bijdrage aangesloten roeiers (jeugd, student, volwassenen of senior)

– Linken naar andere gelijkgerichte websites.

– Prijslijst voor advertentie mogelijkheden.

2. Advertenties worden op toegestaan op een daartoe bestemd deel van de website, de kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn 75 euro ex. BTW. Iedere advertentie heeft een link naar de eigen website.

3. Donateurs zijn altijd welkom om ons een hart onder de riem te steken.

4. Klankbord van interne en externe personen zij worden zo nodig geraadpleegd door het bestuur.

 

V Wijzigingen huishoudreglementen;

1. Het bestuur heeft het recht de reglementen te wijzigen of aan te passen naar een op dat moment actuele herziening indien het bestuur zich hiertoe genoodzaakt voelt.

 

 

C Richtlijnen roeiers

I Algemeen;

1. De roeiers zullen conform afspraken de gepaste donaties overmaken naar de stichting.

2. De roeiers hebben in principe geen vaste roei positie in de sloep.

3. De roeiers zullen met gepaste voorzichtigheid omgaan met de door de stichting aangeschafte middelen.

4. De roeiers zullen zich netjes en beschaafd gedragen tijdens de trainingen.

5. De roeiers zullen de gegeven roei-commando's opvolgen.

6. De roeiers mogen zich opgeven voor deelname aan wedstrijden.

7. De roeiers zullen de sloep en materialen netjes achterlaten na de training.

8. Van de roeiers wordt verwacht dat ze tijdens HavenSlag hand en spant diensten verrichten voor de stichting.

 

II Trainingen;

1. Er worden verschillende trainingen gegeven gericht naar de groep die in de sloep zal roeien.

– Recreatieve trainingen.

– Wedstrijd trainingen.

– Stuurman trainingen.

2. Trainingen zullen plaatsvinden door de weeks en in het weekeind.

– Door de weeks op van te voren vastgestelde avonden.

– Weekeinde op de zaterdag of zondag ochtend.

 

III Recreatief team;

1. Hier wordt geroeid op een rustig tempo.

2. Er wordt een leuke route uitgestippeld om te roeien.

3. Recreatieve teams doen in principe geen wedstrijden.

4. Indien een recreatief roeier wel wedstrijden wil roeien komt deze als eerste op de reserve bank in geval van uitval wedstrijd roeier.

5. Indien een recreatief roeier mee gaat naar een wedstrijd wordt er van hem verwacht dat deze zich volledig zal geven voor het team belang (geen recreatieve instelling tijdens het roeien van de wedstrijd).

 

IV Wedstrijd team;

1. Toelating tot dit team is afhankelijk van de persoonlijke instelling en inzet om het hoogst mogelijke te halen.

2. Van het team wordt verwacht dat ze minimaal proberen om 2x per week te trainen als ploeg.

3. Tijdens wedstrijden wordt er verwacht dat het team zich totaal geeft en daarbij zich sportief en netjes gedraagt naar anderen en de stichting niet ten schande zet door zich te misdragen.

4. Tijdens een wedstrijd kan het team aangevuld zijn met roeiers uit de recreatie groep, deze zullen zich moeten aanpassen aan de wedstrijd roeiers.

5. stuurman en/of trainer houden het recht om de sloep in te delen en eventueel roeiers te weigeren voor een wedstrijd wegens opgelopen blessures of wegens misdragingen.

 

V Stuurmannen;

1. Stuurman is verantwoordelijk voor een goede indeling in de sloep en het naleven van de vaarregels als mede de veiligheid van de roeiers.

2. Er zullen trainingen worden gehouden voor interne opleiding tot stuurman van de sloep.

3. tijden wedstrijden is er de mogelijkheid om in te vallen met sturen.

 

VI Wedstrijden;

1. Er zijn genoeg wedstrijden door heel Nederland om aan deel te nemen, deelname aan de wedstrijden is afhankelijk van het tijdig aanmelden van de roeiers voor de wedstrijden.

2. Aan het begin van ieder seizoen zal een voorkeurslijst gemaakt worden voor de wedstrijd roeiers.

3. Wedstrijden die niet door het wedstrijd team geroeid worden kunnen bij voldoende interesse geroeid worden door het recreatie team.

 

VII Inkomsten en uitgaven;

1. De verplichte donaties van de roeiers worden als inkomsten gezien, deze worden gebruikt voor de onderhoudskosten van de sloep, zijn materialen en het opbouwen van een buffer voor de organisatie van het evenement HavenSlag in Almere.

2. De kosten die voortvloeien uit het deelnemen aan de roeiwedstrijden worden per deelnemend teamlid berekend, deze kosten zullen voor inschrijving aan de stichting moeten worden betaald.

3. brandstof kosten zullen als nacalculatie ook per deelnemend team lid worden berekend en geacht dat deze wordt betaald aan de stichting.

4. Indien we een wedstrijd sponsor weten te vinden die alle kosten draagt, vervallen deze natuurlijk bij de roeiers en blijft alleen de verplichte maandelijkse donatie over.